کاغذهای صافی و غشاهای سرسرنگی و ممبران

 

 

کاغذ های صافی وغشاهای سرنگی وسرسرنگی استریل وساده آزمایشگاهی:

0/22 با قطر 47mm
0/22-47  استریل
0/25 با قطر 47mm غیر استریل
0/45-47  اسپانیا
11 سانت باند سفید
کاغذ 9cm  GF2  MN
کاغذ S&S ./45 استریل
استات سلولز 0/45 با قطر 47mm سارتریوس
باند آبی 9mm
سر سرنگی استریل 0/45
سرنگی 20/میکرو با قطر 25میلیمتر
نیترو سلولز0/45-47

 کاغذ  58*58    250برگی  MN

کاغذ 12/5سانت SS
کاغذ 58*58 MN
کاغذ MN 12/5
کاغذ MN اشلس11سانت

 

کاغذ PH 0-14 ایرانی
کاغذ PH0-14
کاغذ PHنواری
کاغذ TLC
کاغذ اتو رفراکتومتر
کاغذ پ هاش
کاغذ پ-هاش 1-10 ایرانی
کاغذ تورنسل
کاغذ تورنسل آبی
کاغذ تورنسل قرمز
کاغذ صافی 11 سانت اس اند اس
کاغذ صافی 12/5
کاغذ صافی 12/5 سانت باند آبی

 

کاغذ صافی 12/5 سانت باند مشکی
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 1
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 40
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 41
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 42
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 50
کاغذ صافی 12/5 مش 40
کاغذ صافی 15 سانت
کاغذ صافی 15 سانت41
کاغذ صافی 15مش 40
کاغذ صافی 58*58
کاغذ صافی 58*58 اس اس
کاغذ صافی 58*58 ام ان
کاغذ صافی 58*58
کاغذ صافی 58*78
کاغذ صافی 63*63
کاغذ صافی 9 سانت MN
کاغذ صافی 9 سانت اشلس
کاغذ صافی 9 سانت واتمن مش 1

 

کاغذ صافی ALBET 15 سانت
کاغذ صافی S&S باند سفید
کاغذ صافی آلبت
کاغذ صافی باند آبی 15 سانت
کاغذ صافی باند سفید 12/5 سانت
کاغذ صافی باند مشکی 15 سانت
کاغذ صافی شماره 1
کاغذ صافی شماره 40
کاغذ صافی شماره 41
کاغذ صافی مش 40 -12/5سانت
کاغذ صافی مش 42
کاغذ صافی مش 43
کاغذ صافی واتمن 15 سانت
کاغذ صافی واتمن شماره 2 . 12/5 سانت
کاغذ صافی واتمن شماره 2 . 9 سانت
کاغذ صافی واتمن مش 42
کاغذ واتمن 11 سانت ام ان
کاغذ واتمن شماره 4-9 سانت
کاغذ کارتوش 100* 28 م

 

کاغذ کارتوش 100* 30 م
کاغذ کارتوش 100* 35
کاغذ کارتوش 40-150
کاغذ کروماتوگرافی
کاغذ کروماتوگرافی
کاغذ یددار
کاغذ

pH  0-14

 ساخت معتبرترین کمپانیهای دنیا.

WHATMAN-SS-ALBET_MN,……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این بخش به عنوان بخش تکمیلی واطلاع رسانی در سایت جهت استفاده کاربران عزیز قرار داده شده است.

>>روزنامه ها<<

 

همشهری

جام جم

ورزشی

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید