محصولات مواد شیمیایی مرک (MERCK)

COM_CONTENT_WRITTEN_BY COM_CONTENT_CATEGORY
COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE COM_CONTENT_ARTICLE_HITS
JGLOBAL_PRINT

آمیل استات – آمیل الکل - نفتل – 2 پورپاندیول (پروپلین گلیکول) – پروپانل – نفتل – 3 دی نیتروبنزن – 4 دی نیتروفنیل هیدرازین – متیل آمینوفنل – آب اکسیژنه – آرابینوز – آلانین – آمونیاک – آمونیم پرسولفات – آمونیم ا پیرولیدن – آمونیوم آیرون سولفات – آمونیم پروسولفات – آمونیوم تیوسیانات – آمونیوم دی کلروبوتان – آمونیوم منووانادات – آمونیوم هپامولیبدات – آنیلین – آنیلین بلو – اتاندیول – اتیل بنزن – اتیل گلیکول – اریتروزین – اریوکرم سیانین R – استات سدیم – استات سرب – استامید – استون – اسید استیک – اسید اسمیک – اسید اگزالیک – اسید اورتوفسفریک – اسید اوریک – اسید اولئیک – اسید بنزن سولفونیل فلوراید – اسید بوریک – اسید پاراآمینوبنزوئیک – اسید پریودیک – اسید پیکریک – اسید تیوگلی کولیک – اسید ساکسونیک – اسید سولفانیلیک – اسید سولفوریک – اسید سیتریک – اسید فسفوتنکستیک – اسید فلوئیدریک – اسید فولیک – اسید گال کن کربوکسیلیک – اسید کلریدریک – اسید لاکتیک – اسید مولیبدیک – اسید نیتریک – اسید هگزا کلروپلاتین – اسیدیدیک – اکستریت نورپرن – اکسید آهن – اکسید ارسنیک – اکسید روی – اکسید سرب – اکسید سلنیم – اگزالات کلسیم – الکل آمیلیک – الک ایزوبوتیل – انتالان – اورنج G – اینولین – برلیانت گرین – برومات پتاسیم – برم – برموتیمول بلو – برمور آمونیوم – برمور سدیم – برمور کلسیم – برموفرم – برمو فنل بلو – برموکروزول گرین – بنزوات سدیم – بیسموت سدیم – بی سولفات سدیم – بی سولفیت پتاسیم – بی فسفات کلسیم – بیکربنات سدیم – بی کرومات پتاسیم – پاپانیکلا – پتاس 3/2 مول – پتاسیم هگزاسیانوفرات – پتاسیم هیدروژن تارتارات – پترولیوم اتر – پراکسید باریم – پربورات سدیم – پر کلرات منیزیوم – پریدات پتاسیم – تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم – تتراکلرور کربن – تتریپلکس III – تری اتانل آمین – تریپتوفان – تری سدیم فسفات – تلوریت پتاسیم – تورنسل – تولوئن – تولوئیدن بلو – انواع تیترازول – تیترازول اسید اگزاالیک – تیترازول اسید تیوسیانات آمونیوم – تیترازول اسید سولفوریک – تیترازول اسید کلریدریک – تیترازول اسید نیتریک – تیترازول برمات پتاسیم – تیترازول برمور پتاسیم – تیترازول بیکرومات پتاسیم – تیترازول پتاس – تیترازول تتری پلکس – تیترازول تیوسولفات آمونیوم – تیترازول تیوسولفات سدیم – تیترازول سود ایرانی – تیترازول سولفات مس – تیترازول نیترات نقره – تیترازول یدور پتاس – تیمول بلو – تیواستامید – تیوسمی کاربازید – تیو سولفات سدیم – تیو سولفات پتاسیم – تیو سولفات جیوه – جیوه – دی آمونیوم اگزالات – دی اتیلن اتر – دی بر تری اکسید – دی سدیم اگزالات – دی سدیم تارتارات – دی سدیم هیدروژن فسفات – دی فسفات کلسیم – دی فنیل آمین 4 – سولفونیک اسید – دی فنیل آمین – دی کرومات آمونیوم – دی کلرومتان – دی مانوز – رزرسین – روغن امولسیون – زیل نلسون – ژل پودری – سدیم استات – سدیم دی هیدروژن فسفات – سذیم هیدروژن تارتارات – سدیم هیدروژن سولفات – سدیم هیدروژن کربنات – سیکلوفوراید سدیم – سمی کاربازید هیدروکلراید – سولفات آلومینیوم – سولفات آمونیوم – سولفات آهن – سولفات پتاسیم – سولفات پروفلاوین – سولفات روی – سولفات لیتیم – سولفات مس – سولفور(گوکرد) – سولفیت پتاسیم – سولفیت سدیم –  سیترات سدیم – سیکلوهگزانول – سیلسکات سدیم – شاربن اکتیو – صابون محلول – فتورکس – فرمالدهید – فسفات فرو – فلوئور کلسیم – فنل رد – فنل فنالئین – فوشین بازیک – فهلینگ A و B – قرص پارافرمالدهید – قلع – کافئین – کامف پودری – کربنات پتاسیم – کربنات سدیم – کربور کلسیم – کربوکسی متیل سلولز – کروم سولفات پتاسیم – کرومات پتاسیم – کلر – کلرامین A – کلرال هیدرات – کلرور آمونیوم (نشادر) – کلرور آهن – کلرور پتاسیم – کلرور سدیم – کلروفرم – کلرور قلع – کلرور کلسیم – کلرور لیتیم – کلرور منیزیم – کلسیم تتری پلاکس – کیت آهن – کیت اسیدیته – کیت اکسیژن – کیت سختی کل – کیت سیلیس – کیت فسفات – کیت کلر – کیت کلرور – کیت مینی لب – گزیلل – گلوکز – گلیسیرین – گلایکول کربنات – لیتیم – لاکتات کلسیم – مالتوز – مالاشیت گرین – مای گران والد – متا پرایدات پتاسیم – متانول – متیل تیمول بلو – متیل رد – متیل ویولت – متیل بلو – متیل بلو لوفلر – محلول کا سی ال – محلول ph – محلول استاندارد پتاسیم 3/2 مول – محلول اسید کلریدریک – محلول دکونکس – محلول سود – محلول موکازول – معرف کواکس – منوکسید سرب – منیزیوم – مولیبدن – نسلر – نیترات آمونیوم – نیترات باریم – نیترات پتاسیم – نیترات سدیم – نیترات نقره – نیتروپروساید سدیم – نیکل – نیوفوشین – وزوین – هگزاسیانو فرات پتاسیم – هیدروژن تارتارات پتاسیم – هیدروژن فتالات پتاسیم – هیدروکسید آلومینیوم – هیدروکسید باریم – هیدروکسید پتاسیم – هیدروکسید سدیم – هیدروکسید کربنات سرب – هیدروکسید کربنات مس – هیدروکسید کلسیم – هیدروکسید لیتیم – هیدروکسید منیزیوم – هیدروکسی کینون – هیدروکسیل آمونیم کلراید – ید – یدات سدیم – یدات پتاس – یدور کادمیم – یدور کلسیم – یست –
و به صورت گسترده تر:
    بوتانول
     پروپانول
    1- فنیل 2- تیوره
    1- کلرو 4 نیترو بنزن
    1Tocopherol
    آمینو 2 نفتول 4سولفونیک اسید
    1-آمینو2نفتل
    1برمو 4اتیل بنزن
    1-تیوگلیسرول
   1-فلورو-4-نیترو بنزن
    1متیل ایمیدازول
    1نفتالین استیک اسید
    1نفتیل استیک اسید
    1هپتان سولفونیک اسید
    1هگزن
    1و10فنانترولین
    1و1و1تری متیل پروپان
    1و2 دی متوکسی اتان
   1و2 نفتوکینون
    1و2 کلرور اتان
    1و2پروپیلن اکساید
    1و2فنیلن دی آمین
    1و2نفتوکینون 4سولفونیک اسید
    1و3 دی متیل باربیتوریک اسید
    1و4 دی اگزان
    1و4 دی اکسلان
    1و4دی برمو بوتان
    1و4دی هیدرو 4پیریدینون
    1و4دیتیوتریتول
    1و5 دی فنیل کاربازاید
    1و5 دی فنیل کارباید
    1و6 دی آمینو هگزان
    1وN نفتیل دی آمین هیدروکلراید
    1-وینیلیمیدازول
    1کلروبوتان
    2 اتوکسی اتانول
    2 اتیل 1و3 هگزان دیول
    2IP
    آمینوبنزایمیدازول
    2آمینوبنزوفنون
    2اتیل1هگزانول
    2برمو بنزآلدئید
    2-بوتانول
    2بوتیل کلراید
    2-پروپانول
   2پنتانول
    2-پنتانول
    2تیو باربیتوریک اسید
    2فرویل کلراید
    2متوکسی اتانول
    2-متیل 2-ایمیدازولین
    2متیل بوتان
    2مرکا پتو اتانول
    2نیترو بنزالدئید
    2-نیترو فنیل اکتیل اتر
    2نیترو فنیل بتا دی گالاکتوپیرانوزید
    2هیدروکسی آنیلین
   2و2 بی پیریدین
    2و2 دی متیل پروپیونیل کلراید
    2و3و5 تترازولیوم کلراید
    2و3و5 تری فنیل تترازولیوم کلراید(TTC)
 4       دی نیترو فنیل هیدرازین
    2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید
    2و4دی نیترو آنیلین
    2و5دی متیل فنول
2و6 دی کلرو فنل ایندوفنل
    2و6 دی کلروفنل ایندوفنل
   2و6دی نیترو آنیلین
2و6دی کلرو متان
2و7دی کلرو فلورسین
2کلروبنزیل الکل
3 آمینوپیروزین 2کربوکسیک اسید
3 ایندول استات
3 پیریدیل متانول
3آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان
3-آمینو پیرازین-2-کربوکسیلیک اسید
ایندول 3 استیک اسید(IAA)
3نیترو بنزالدهید
3هگزاتیوسیانات سدیم
3و4 دی متوکسی بنزوئیک اسید
3و5 دی آمینو بنزوئیک اسید
3و5 دی متیل بنزیل برو
3و5 دی متیل بنزیل بروماید
3و5 دی نیتروسالیسیلیک اسید
4 آمینو دی فنیل آمین هیدروکلراید
4 متوکسی بنزوئیل کلراید
4-2 پیریدیل آزو رزورسینول
4-4 نیترو فنیل آزو رزورسینول
4-4 نیتروفنیل آزو 1 نفتول
4آمینو آنتی پیرین
4آمینو2هیدروکسی بنزوییک اسید
4آمینو4متیل پیریدین
4-استامید فنول
4برمو آنیلین
4برمو بنزآلدهید
4برمو بنزوئیل کلراید
4برمو بنزیل الکل
4برمو بنزیل بروماید
4برمو تیوفنل
4برومو بنزن سولفونیل کلراید
4ترت بوتیل فنل
4سیانو بنزالدهید
4متوکسی بنزیل آمین
4متیل مورفولاین 4 اکساید
4متیل هیدروکسی بنزوات
4هیدروکسی دی فنیل
4و4دی متوکسی بنزهیدرول
5-سولفو سالیسیلیک اسید
5سیانو ایندول
5هیدروکسی ایندول
5کلرو 2 نیترو آنیلین
6-بنزیل آمینو پورین
8هیدروکسی کینولین
9-10فنانترولین
9و10 فنانتروکینون
Ascorbate Oxidase
BAP
BF3محلول در آب
Biotin
Blue Dextran
Catechol
Cholecalciferol
Clavunilic acid
CM Cephadex
Coenzyme Q1
CTAB
D گالاکترونیک اسید
DBU
DCC
DEAE Cellolose
Dipyridyl
Dithiotheritol
DL-Dithiothreitol - BioUltra
DMF
DMP
DTC
DTNB
DTT
EA50
ECمتر WTW
FBS
FCS
Folin & Ciocalteus
hpmc
IBA
IPTG
K2HPO4
KH2PO4
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Medium 199 - HEPES Modification
Menadion
MES
mtt
N,N,N,N Tetramethyl p ethylendiamine
N,N,N,N Tetramethyl p phenylenediamine
N,N,N,N Tetramethyl-p-phenylendiamine dihydro
N,N,N,N تترا متیل پارافیلین دی آمین هیدروکلراید
n.nدی متیل آنیلین
NADH
NADPH
Nامیل الکل
OG6
oil bath
Paclobutrazol - PESTANAL
PBS
PIPES
PLG
PMA
pmsf
PMSG
PVP
Pyruvate Kinase from rabbit muscle
Retinol
Rnase
RPMI
STZ
Theronine
Tocopherol
XTT sodium salt
α-Cellulose - powder
β-Nicotinamide adenine dinucleotide
آب اکسیژنه
آب برم
آب مقطر
آب مقطر دو بارتقطیر
آب کروماتوگرافی
آبسیزیک اسید
آدامنتان
آدرنالین
آرابینوز
آزوبنزن
آزوتری متیل سیلان
آزومتین
آزومتین H
آزوکسی بنزول
آسه نفتین کوئینون
آگارز
آلبومین
آلبومین سرم گاوی BSA
آلبومین گاوی
آلژنیک اسید
آلژینیک اسید سدیم سالت
آلفا آلفا دی پیریدیل
آلفا آمیلاز
آلفا سلولز
آلفا نفتول
آلفا نفتول 5%
آلفا نفتیل آمین
آلفا نفتیل اسید فسفات سالت سدیم
آلن دو پتاس
آلومینون
آلومینیوم اکساید
آلومینیوم کاربید
آلومینیوم کلراید
آلوکسان
آلیاژ دواردا
آلیزارین رد
آلیل الکل
آلیل کلراید
آمفولیت
آمونیاک
آمونیاک پودر
آمونیم آیرون  II
آمونیم استات
آمونیم تیو سولفات
آمونیم دی هیدرژن فسفات
آمونیم سولفات آهن II
آمونیم متاوانادات
آمونیم وانادات
آمونیم کربنات
آمونیوم آیرون III سیترات
آمونیوم اگزالات
آمونیوم بی فلوراید
آمونیوم پروکسی دی سولفات
آمونیوم دی هیدروژن فسفات
آمونیوم سریم سولفات
آمونیوم سولفات آهن III
آمونیوم سولفید
آمونیوم فروسولفات
آمونیوم فریک سیترات
آمونیوم فلوراید
آمونیوم متا وانادات
آمونیوم مونو وانادات
آمونیوم نیترات
آمونیوم هپتا مولیبدات
آمونیوم هیدروژن فلوراید
آمونیوم وانادات
آمونیوم کلراید
آمیدوبلک
آمینو 2و3 دی متیل 1 فنیل 3 پرازولین 5
آمینو آنتی پیرین
آناروتست (اندیکاتور بی هوازی)
آنتراسین
آنترون
آنتی بیوتیک پلی میکسین
آنتی بیوتیک پنی سیلین + استرپتومایسین
آنتی بیوتیک وانکومایسین
آنتی بیوتیک کلستین
آنتی ژن راپید رایت
آنتی ژنهای گروه خونی
آنتی سرم A
آنتی سرمهای سالمونلا
آنتی فوم
آنتی هیومن گلوبین
آنتیموان
آنزیم اوره آز
آنزیم پروکسیداز
آنزیم پکتیناز
آنزیم لیپاز
آنزیم ماساراز پکتیناز
آنزیم کاتالاز
آنزیم کتیناز
آنیزول
آنیلین
آنیلین بلو
آهن
آهک
آکریلامید
آْکریلیک اسید
ا وریک  اسید
ائوزین G
ائوزین متیلن بلو
اتانول
اتوفن
اتوکسی اتانول
اتیدیوم بروماید
اتیل آمین
اتیل استات
اتیل استواستات
اتیل اکریلات
اتیل ایزوسیانات
اتیل برمو پیروات
اتیل بروماید
اتیل بنزوات
اتیل دی آمین تترا استات سدیم
اتیل سلولز
اتیل سیانا استات
اتیل متیل کنون
اتیلن دی آمین
اتیلن گلایکول
ادتعا 1
ادتعا 4 سدیم
ادتعا پتاسیم
ادتعاآهن دار
ادی پیک اسید
ارتو نیتروبنزن
ارتوتولوئیدین GR
ارتوزایلن
ارتونیترو آنیلین
ارتوکلروفنل
اریتروزین بی مرک
اریوکروم بلاک T
اریوکروم سیانین R
ازوکس بنزول
اسپادنس
اسپارتیک اسید
اسپرمیدین
اسپرمین
استئارات منیزیم
استئاریل الکل
استئاریک اسید
استات آمونیوم
استات پالادیم
استات پتاسیم
استات جیوه II
استات روی
استات سدیم
استات سرب
استات سلولز
استات مس
استات منگنز
استات منیزیم
استات نیکل
استات کادمیم
استات کبالت
استاریل متاکریلات
استالدئید
استامید
استاندارد  پتاسیم
استاندارد آرسنیک
استاندارد آلبومین
استاندارد آلومینیم
استاندارد آمونیوم
استاندارد آنتیموان
استاندارد آهن
استاندارد باریم
استاندارد بریلیوم
استاندارد بور
استاندارد بیسموت
استاندارد جیوه
استاندارد روی
استاندارد سدیم
استاندارد سدیم-پتاسیم-لیتیم
استاندارد سرب
استاندارد سلنیوم
استاندارد سولفات
استاندارد سیلیس
استاندارد فسفات
استاندارد قلع
استاندارد لیتیم
استاندارد مس
استاندارد منگنز
استاندارد مولیبدن
استاندارد نقره
استاندارد نمک 0/1 نرمال
استاندارد نیتریت
استاندارد نیکل
استاندارد وانادیوم
استاندارد کادمیوم
استاندارد کبالت
استاندارد کروم
استاندارد کلسیم
استانیلید
استایرن
استرانسیوم هیدروکساید
استرپتومایسین
استن
استو نیتریل
استو کارمن
استوفنون
استیل استن
استیل سالیسیلیک اسید
استیل کلراید
استیل کولین کلراید
استیک اسید
اسمیک اسید
اسکوربیک اسید
اسکولین
اسید آمینه آلانین
اسید آمینه پرولین
اسید آمینه تیروزین
اسید آمینه سرین
اسید کرومیک
افزودنی سولفیت سیکلون سرین آگار
افلاتوکسین B1
افلاتوکسین B2
اگ یولک بدون تلوریت
اگ یولک تلوریت دار
اگزالات پتاسیم
اگزالیل کلراید
اگزالیک اسید
ال آرابینوز
ال آرژنین
ال آسپارتیک اسید
ال اورنتین
ال ایزولوسین
ال پرولین
ال سیستیین
ال فنیل آلاتین
ال گلوتامین
ال گلوتامیک اسید
ال لایزین منوهیدروکلراید
ال متیونین
ال هیدروکسی پرولین
ال هیستیدین
ال کارنیتین
الکل
الیو 10
الیو 8
ام کروزول
ان آمیل الکل - n-Amyl alcoho
ان اتیل مالیمید
ان استیل ال سیستین
ان بوتانل
ان بوتیل بروماید
ان بوتیل کلراید
ان پروپانل
ان پروپیل الکل
ان پنتان
ان پنتانول
ان دکان
ان ستیل ان و ان وان تری متیل آمونیوم بروماید
ان متیل آنیلین
ان متیل فرمامید
ان نیترو ال آرژنین متیل استر
ان هپتان
ان هگزان
ان و ان دی فنیل آنیلین
ان و ان دی متیل فرمامید
ان و ان متیلن بیس آکریلامید
ان وان دی سیکلو هگزیل کارباماید
اندیکاتور بیولوژیک
اندیکاتور فریون
انسولین
انیدرید استیک
انیدرید فتالئیک
انیدرید مالئیک
انیدرید کرومیک
او تولوئیدن
او کروزول
اوانز بلو
اوراتان
اوراسیل
اورامین
اورتو تولوئیدن
اورتوفسفریک اسید
اورتوفنیلن دیامین
اورسینول
اوره
اوره آز
اولئیک اسید
اکتا هیدروپیری آمیدو آزپین
اکتات روی
اکتانول
اکریل آمید
اکریلو نیتریل
اکریلیک اسید
اکسی تترا سایکلین
اکسید آرسنیک
اکسید آنتیموان
اکسید آهن 2
اکسید آهن III
اکسید اسکاندیوم
اکسید بیسموت
اکسید تانتالیوم
اکسید جیوه
اکسید روی
اکسید زیرکونیوم
اکسید سدیم
اکسید سرب
اکسید سریوم
اکسید سیلیسیوم
اکسید فسفر
اکسید قلع
اکسید لانتانیوم
اکسید لیتیم
اکسید مس I
اکسید مس II
اکسید منگنز
اکسید منیزیم
اکسید نیکل 2
اکسید وانادیوم
اکسید کادمیوم
اکسید کبالت
اکسید کروم 3
اکسید کروم 6
اکسید کلسیم
اکسید یتریوم
اکسیداز  4N
اکسین
ایتریوم
ایزو آمیل الکل
ایزو اکتان
ایزو بوتانل
ایزو پرنالین
ایزو پروپانول
ایزو پروپیل الکل
ایزوکوئینولین
ایساتین
ایمیدازول
ایندن
ایندو فنل بلو
ایندول 3 استیك اسید
ایندول 3 بوتریک اسید پتاسیم سالت
ایندول 3 بوتیریک اسید
ایندیگو کارمن
باریم
باریم اکساید
باریم پروکساید
باریم دی فنیل آمین سولفونات
باریم هیدروکساید
باریم کلراید
بازدارنده تریپسین
باسیلوس سرئوس سلکتیو ساپلیمنت
بافر 10
بافر 10 (تیترازول)
بافر 11(تیترازول
بافر 12 (تیترازول)
بافر 2 (تیترازول)
بافر 4
بافر 4 (تیترازول)
بافر 6 (تیترازول)
بافر 7
بافر 7 (تیترازول)
بافر 8 (تیترازول)
بفر 9
بافر 9 (تیترازول)
بافر آمونیاکی
بافر5
ب
بای فنیل
بایل بوین
بتا سیکلو دکسترین
بتا گلوکوزیداز
بتا نیکوتین آمین آدناین
بتائین
بتانفتول
بتاکاراتن
براقی مس اسیدی
براقی نیکل
برای یک لیترRPMI
برلیان بلو
برلیان گرین
برلیان کوروزول بلو
برم
برمو بنزن
برمو تری فلوراید متانول
برمو سیکلو هگزان
برمو فنل بلو
برومو تیمول بلو
برومو فنل بلو
برومو کروزول پورپول
برومو کروزول گرین
برومید جیوه II
برومید ید
بنزوئیل پروکساید
بنزوئیل کلراید
بنزوئین
بنزوئیک اسید
بنزوات آمونیوم
بنزوات سدیم
بنزوفنون
بنزول سولفونیل کلراید
بنزونیتریل
بنزیدین
بنزیل آدنین
بنزیل آمین
بنزیل آمینو پورین
بنزیل استو استات - Benzyl acetoacetate
بنزیل الکل
بنزیل بروماید
بنزیل کلراید
بوتیرالدئید
بوتیریک اسید
بوتیل آلدئید
بوتیل آمین
بوتیل استات
بوتیل الکل
بوتیل اکریلات
بوتیل بنزوات
بوتیل بوتیرات
بوتیل هیدروکسی آنیزول
بوراکس
بوریک اسید
بوین آلبومین
بوین سرم آلبومین
بی اندیکاتور
بی فنیل
بی کربنات آمونیم
بی کربنات سدیم
بی کرومات سدیم
بیس الکل آمید
بیس اکریل آمید
بیس فنل  Aگلیسرولات دی متا کریلات
بیسمارک قهوه ای
بیسمارک قهوه ای(وزووین)
بیسموتات سدیم
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارا برموبنزیل کلراید
پارا بنزو کینون
پارا تولوئن سولفونیل کلراید
پارا تولوئیدن کلرو هیدرات
پارا دی متیل آمینو پیریدین
پارا رز آنیلین
پارا روین
پارا متیل آمینو بنزآلدهید
پارا متیل بنزالدهید
پارا نیترو آنیلین
پارا نیترو فنل
پارا نیتروفنیل آزورزورسینول
پارابرموفنیل ایزوسیانات
پارابروموآنیلین
پاراتولوئن سولفونیک اسید
پارادی متیل آمینو بنز آلدئید (کوایکس )
پارازایلن
پارافین جامد
پارافین مایع
پارانیترو فنل
پارانیتروبنزآلدئید
پارانیتروفنل بتادی گلوکوزید
پارانیتروفنول فسفات سدیم سالت
پالادیم کلراید
پانسوs
پانکراتین
پتاس
پتاسیم
پتاسیم آنتیموان
پتاسیم آنتیمونی تارتارات
پتاسیم برومات
پتاسیم بروماید
پتاسیم بور هیدرید
پتاسیم بی سولفات
پتاسیم بی سولفیت
پتاسیم بی کربنات
پتاسیم بی کرومات
پتاسیم پرسولفات
پتاسیم پریدات
پتاسیم پیرو فسفات
پتاسیم دی اگزالات
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
پتاسیم دی کرومات
پتاسیم دی کرومات
پتاسیم سیانید
پتاسیم سیترات
پتاسیم سیترات ریدل
پتاسیم فسفات
پتاسیم فلوراید
پتاسیم نیتریت
پتاسیم هگزا سیانو فرات 2 تری هیدرات
پتاسیم هگزا سیانوفرات III
پتاسیم هیدرژن فتالئات
پتاسیم هیدرژن فسفات
پتاسیم هیدروژن تارتارات
پتاسیم هیدروژن فتالات
پتاسیم هیدروژن کربنات
پتاسیم کرومات
پتاسیم کلرات
پتاسیم کلراید
پتاسیم یدات
پتاسیم یداید
پترولیوم
پترولیوم اتر
پترولیوم بنزن
پر اکسید بنزن
پر اکسید سدیم
پر سولفات سدیم
پر کلریک اسید
پراکسید باریم
پرپیونیک اسید
رسولفات آمونیم
پرل
پرمنگنات پتاس
پروپیل پارابن
پروپیل گالات
پروپیلن گلایکول
پروپیونیک اسید
پروتئن ادرار
پروتئین زئین
پروتئیناز K
پرولین خالص
پرکلرات منیزیم
پرکلریک اسید
پریدات سدیم
پریدیک اسید
پلاتین کربن اکتیو
پلاسمای خرگوش با ماده ضد انعقاد
پلاسمای سیتراته خرگوش
پلی اتیلن
پلی اتیلن گلایکول
پلی اتیلن گلایکول 4000
پلی اتیلن گلایکول 600
پلی اتیلن گلایکول 6000
پلی اتیلن گلایکول 8000
پلی اتیلن گلیکول 6000
پلی الکل آمید
پلی اکریل آمید
پلی دی لایزین
پلی گالاکترونیک اسید
پلی میکسین
پلی ونیل آمین
پلی ونیل استات
پلی ونیل الکل
پلی ونیل الکل 72000
پلی ونیل پلی پیرولیدون
پلی ونیل کلراید
پلی وینیل پیرولیدون اپلیکم
پنتا کلرید آنتیموان
پنتان
پنی سیلین استرپتومایسین
پوترسین
پودر آلومینیوم
پودر آهن
پودر پنی سیلین  20 میلیون یونیت
پودر تالک
پودر روی
پودر رینگر
پودر سرب
پودر سلنیوم
پودر طلا
پودر قلع
پودر مس
پودر منگنز
پودر منیزیم
پودر نقره
پرپالد
پویداین
پکتین
پی کرزول
پی کروزول
پیپریدین
پیرو سولفات پتاسیم
پیروفسفات سدیم
پیروگالول
پیرول
پیریدوکسین
یریدین
پیریدین2و6دی کربکسیلیک اسید
پیلوکارپینی نیترات
پیکریک اسید
تائورین
تارتارات پتاسیم
تارتارات پتاسیم آنتیمونی 0.5 آبه
تارتارات پتاسیم آنتیمونی 3
تارتارات سدیم
تارتارات سدیم پتاسیم
تارتاریک اسید
تانتالیم
تانیک اسید
تترا اتوکسی پروپان
تترا اتوکسی ژرمانیوم
تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید
تترا اتیل ارتو سیلیکات
تترا ان بوتیل آمونیوم بروماید
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات
تترا بورات سدیم
تترا پروپیلن آمونیوم هیدروکساید
تترا سدیم دی فسفات
تترا متیل بنزیدین
تترا هپتیل آمونیوم بروماید
تترا هیدروفوران
تترا کلرید کربن
تتراایزوپروپیل ارتو تیتانات
تترامتیل آمونیوم هیدروکساید
تتراکلرو اتیلن
تتراکلرور تیتانیوم
تتراکلرید طلا
تتراکلرید کربن
تتریپلکس 3
تتریپلکس 5
تتریپلکس پتاسیم
تتریپلکس مولکولار اپلیکم
ترالی
ترایزول
ترپوتنین   راپید کاستی آیکون
ترت بوتانول
ترت بوتیل الکل
ترت بوتیل متیل اتر
ترشیو بوتانول
ترنس آزوبنزول
تری اتانول آمین
تری اتانول آمین
تری اتیل آمین
تری اتیل امین
تری اتیل سیترات
تری اتیلن دی آمین
تری اتیلن گلایکول
تری اتیلن گلایکول دی متا اکریلات
تری اکسید آنتی موان
تری اکسید بیسموت
تری پتاسیم سیترات
تری سدیم پلی فسفات
تری سدیم سیترات
تری سدیم سیترات
تری سدیم فسفات
تر سدیم فسفات
تری فسفات پتاسیم
تری فسفات سدیم
تری فلورو استیک اسید
تری فنیل فسفین
تری متوکسی متیل سیلان
تری متیل آمین
تری کلرو اتیلن
تری کلرو استیک اسید
تری کلرو استیک اسید
تری کلرو استیک اسید
تری کلرو بنزن
تری کلرید آنتیموان
تری کلسیم فسفات
تریپتوفان
تریپسین
تریپفان بلو
تریتون X100
تریتون X114
تریس
تریس HCL
تریس بیس
تریس گلایسین بافر
تریس هِیدروکسی آمینومتان هیدروکلراید
تریس هیدروکسی متیل آمینو متان
تست اتوکلاو
تست پروکسیداز
تلوریت پتاسیم
تلوریوم
تمد
تنتور بنژوان
تنگستات سدیم
تنگستو سیلیسیک اسید
تولوئن
تولوئن 4 سولفونیک اسید سدیم سالت
تولوئیدن بلو
توکوفرول
تویین 20
تویین 60
تویین 80
تی ال سی سیلیکاژل دار
تی تی سی فرمازان
تیامین
تیامین دی کلراید
تیامین هیدروکلراید
تیتان یلو
تیتانیوم ایزو پروپوکساید
تیتانیوم بوتوکساید
تیتانیوم تری کلراید
تیترازول EDTA 0/01
تیرازول EDTA مرک
تیترازول آمونیم تیوسیانات
تیترازول استاندارد پتاسیم
تیترازول استاندارد سدیم
تیترازول استاندارد مس
تیترازول اسید نیتریک
تیترازول اسید کلریدریک 1/  نرمال
تیترازول اسید کلریدریک1/ اراک شیمی
تیترازول اگزالیک اسید
تیترازول باریم کلراید 0/1 نرمال
تیترازول پتاسیم 1 نرمال
تیترازول پتاسیم 1/ 0 نرمال
تیترازول پتاسیم کلراید 3 مولار
تیترازول پرمنگنات پتاس
تیترازول تیو سولفات سدیم 0/1
تیترازول تیوسولفات سدیم 0/01 نرمال
تیترازول تیوسیانات آمونیم  1/ نرمال
تیترازول سود 0/02نرمال
تیترازول سود 01/
تیترازول سود 1/
تیترازول سود 1نرمال
تیترازول سولفوریک 0/1
تیترازول سولفوریک 1
تیترازول نیترات نقره 0/1
تیترازول نیتریک اسید 1نرمال
تیترازول هیپو سولفیت سدیم 0/1
تیترازول کلریدریک 0/1
تیترازول کلریدریک 1
تیترازول کلریدریک یکصدم نرمال
تیترازول ید  0/1
تیترازولیوم کلراید
تیروزین
تیمول
تیمول بلو سدیم سالت
تیمول فتالئین
تیمیدین
تیو سمی کاربازاید
تیو سولفات سدیم
تیو سیانات آمونیوم
تیو سیانات پتاسیم
تیو سیانات سدیم
تیو سیانید سدیم
تیو گلی کولیک اسید
تیواستامید
تیوباربیتوریک اسید
تیوره
تیوسولفات سدیم
تیوسولفات سدیم 5 آبه
تیسیانات آمونیم
تیوسیانات پتاسیم
تیوسیانات سدیم
تیوفن
تیوگلی کولیک اسید
تیومرسال
تیونیل کلراید
جا پیپت گردان
جا لوله
جا لوله 90 خانه
جا لوله پلاستیکی 60 خانه
جاذبه CO2  شش عددی
جار بی هوازی
جالوله استیل 16خانه
جالوله استیل 20خانه
جالوله پلاستیکی 21 خانه
جالوله سیمی 60 خانه
جای پلیت استیل
جای پنبه
جای پیپت استیل
جای رنگ آمیزی شیشه ای
جای سر سمپلر
جای سمپلر
جای لام جعبه مشکی 100عددی
جای لوله فالکون
جعبه اسلاید  متحرک
جوش شیرین
جک آزمایشگاهی
جیبرلیک اسید
جیوه
چاپس
دایمدون
درابکین
دو پروپانل
دوپامین
دوتریم اکساید
دودکانول
دوکوسات سدیم
دوکوسات سدیم سالت
دکا هیدرو نفتالین
دکستران
دکستروز
دکسترین
دی آمونیوم اگزالات
دی آمونیوم هیدروژن سیترات
دی آمونیوم هیدروژن فسفات
دی اتانول آمین
دی اتیل آمین
دی اتیل استیلن دی کربوکسیلات
دی اتیل دی تیو کاربامید
دی اتیل مالئات
دی اتیل متا تولوئیدن
دی اتیلن تری آمین
دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید
دی اتیلن تری آمین پنتان استیک اسید
دی اتیلن گلایکول
دی اتیلن گلایکول دی متا اکریلات
دی اتیلن گلایکول مونوبوتیل اتر
دی استن الکل
دی استیل مونوکسیم
دی ال لیمونن
دی اکتیل فتالئات
دی اکسان
دی اکسید تلوریوم
دی اکسید سلنیوم
دی اکسید سیلیسیم
دی اکسید منگنز
دی اکسیدزیرکونیوم
دی بوتیل آمین
دی بوتیل فتالات
دی بیوتین
دی پتاسیم تارتارات
دی پتاسیم هیدروژن فسفات
دی تیو ترابیتول
دی سدیم تارتارات
دی سدیم تترا بورات
دی سدیم فسفات
دی سدیم فنیل فسفات
دی سدیم هیدرژن فسفات
دی سدیم هیدروژن فسفات خشک PA
دی سولفات پتاسیم
دی سولفیت پتاس
دی سولفین بلو
دی سیکلو پروپیل کتون
دی سیکلو سرین
دی فسفوروز پنتوکسید
دی فنیل آمین
دی فنیل آمین 4 سولفونیک اسید سدیم سالت
دی فنیل آمین P.A
دی فنیل آمین سولفانات باریم
دی فنیل آمین سولفانات سدیم
دی فنیل متان 4و4 دی ایزو سیانات
دی فنیل هیدرامین هیدرو کلراید
دی فنیل کاربازون
دی گزیلوز
دیگلوکرولاکتون
دی گلوکز
دی مانوز
دی مانیتول
دی متیل
دی متیل آمین
دی متیل آنیلین n.n
دی متیل استیلن دی کربوکسیلات
دی متیل پارا تولوئیدن
دی متیل سولفات
دی متیل سولفوکساید
دی متیل سولفوکساید
دی متیل فرمامید
دی متیل گلی اکسیم
دی مدیوم بروماید
دی نیترو سالیسیلیک اسید
دی نیتروفنون
دی کرومات آمونیم
دی کرومات پتاس
دی کرومات پتاسیم
دی کلرو اتان
دی کلرو متان
دی کلرو متان
دی(-) مانیتول
دیازتاز
دیاستیل منوکسیم
دیتیزون
دیجیتونین
ذغال اکتیو
ردامین بی
رزازورین
رزانیلین
رزبنگال زیگما
رزورسینول
رزوسیتول
رزین آمبرلیت
رنگ EA50
رنگ ائوزین
رنگ رایت
رنین
روبیدیوم هیدروکساید
روتنیوم رد
روغن J/b
روغن ایمرسیون
روغن تربانتین
روغن زیتون
روغن سدر
روغن سیلیکون
روغن کاج
روی پودر
روی گرانول
ریبوز
ریبوفلاوین
زئین
زاج آلومینیوم
زاج کروم
زانتان گوام
زایلاناز
زایلوز
زایلین اورانژ
زغال اکتیو
زیرکونیوم اکسی کلراید
ژانوس گرین
ژل لوپریکنت
ژلاتین
ژلاتین ماهی
ساپلیمنت اوره 4 درصد
ساپونین
ساخارین
سافرانین
سالیس آلدئید
سالیسیلیک اسید
سالیسین
ساماریم اکساید
ساکارز
ستریماید CTAB
ستیل الکل
ستیل پیریدینیوم کلراید
سدیم
سدیم آرسنیت
سدیم آزاید
سدیم آلومینات
سدیم ارتو فسفات
سدیم استئانات
سدیم استات
سدیم اسکوربات
سدیم اگزالات
سدیم ال لاکتات
سدیم برومات
سدیم بروماید
سدیم بورات
سدیم بورهیدرید
سدیم بی سولفات
سدیم بی سولفیت
سدیم بی کربنات
سدیم پر یدات
سدیم پراکساید
سدیم پروپیونات
سدیم پروکساید
سدیم پرکلرات
سدیم پلی فسفات
سدیم پیرو سولفیت
سدیم پیروات
سدیم تارتارات
سدیم تارتارات د هیدرات 2 آبه
سدیم تترا بورات
سدیم تترا فنیل بورات
سدیم تتراتیونات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم دزوکسی کولات
سدیم دودسیل سولفات
سدیم دی 2 اتیل هگزیل سولفوساکسینات
سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات
سدیم دی تیونات
سدیم دی تیونیت
سدیم دی سولفات
سدیم دی سولفیت
سدیم دی فنیل آمین سولفونات
سدیم دی هیدرژن فسفات
سدیم دی هیدروژن فسفات
سدیم دی هیدروژن فسفات خشک
سدیم دی هیدروژن فسفات دو آبه
سدیم دی کرومات
سدیم سالِیسیلات
سدیم سولفات
سدیم سولفاید
سدیم سیلیکات 9 آبه
سدیم فلوئور سیلیکات
سدیم فلوراید
سدیم لوریل سولفات
سدیم متا آرسنیت
سدیم متا بی سولفات
سدیم متا بی سولفیت
سدیم متا پریودات
سدیم متا سیلیکات
سدیم متیلات
سدیم مونو وانادات
سدیم نیترات
سدیم نیترو پروکساید
سدیم هگزا متا فسفات
سدیم هیپوبروماید
سدیم هیدروژن سولفِیت
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم هیدرید
سدیم کبالت نیترات
سیم کلراید - NaCl
سدیم کلریت
سرم سیترات خرگوش
سریم III نیترات
سریم سولفات
سریک آمونیوم نیترات
سزیم کلراید
سفادکس جی 100
سفاروز 4بی
سفرا
سلنیت سدیم
سلنیوم
سلنیوم میکسچر ریجنت
سوبیوز 25گرمی
سلولاز
سلولز
سم استریکین
سم پرمترین
سم خمیری
سم سایپرمترین
سم سولفاک
سم فایکام
سمی کاربازاید هیدروکلراید
سنگ (صبا)
سنگ آهک
سود
سود کاستیک
سودولاین
سوربات پتاس
سوربیتول
سوربیک اسید
سولفا متازین
سولفات آلومینیوم
سولفات آمونیوم
سولفات آهن 2
سولفات آهن 3
سولفات اکسی تیتانیوم
سولفات باریم
سولفات بروسین
سولفات پتاس
سولفات پلی میکسین
سولفات جیوه
سولفات روی
سولفات سدیم خشک
سولفات لیتیم
سولفات مس
سولفات مس دو 5آبه
سولفات منگنز
سولفات منگنز 4 آبه
سولفات منیزیوم
سولفات نقره
سلفات نیکل
سولفات هیدرازین
سولفات کادمیوم
سولفات کاناوانین
سولفات کبالت
سولفات کلسیم
سولفامیک اسید
سولفانیل آمین
سولفانیلیک اسید
سولفاکینوکسالین
سولفاید آهن
سولفو سالیسیلیک اسید
سولفو متازین
سولفور کادمیم
سولفوریک اسید
سولفوکرومیک اسید
سولفیت سدیم
سولفید آمونیوم
سولفید روی استیفان
سولفید سدیم
سوکسینیک انیدرید
سیانامید
سیانو استامید
سیانو کوبالامین
سیانور جیوه
سیترات آهن III
سیترات پتاسیم خوراکی
سیترات سدیم
سیترات سدیم آبدار
سیتریک اسید
سیتوکروم C
سیتوکنین
سیستئین هیدروکلراید
سیگماکوت
سیلیسیک اسید
سیلیکات سدیم
سیلیکاژل
سیلیکون آنتی فوم
سیلیکون پودر
سیلیکون کاربید
سینتومایسن
سیکلو هگزامید
سیکلو هگزانون
سیکلوهگزامید
سیکلوهگزان
سیکلوهگزانول
سیکلوهگزن
سیکلوهگزیل ایزوسیانات
سیکلوهگزیمید
شن دریا
صفحه 20*20 مخصوص TLC بسته 15 تائی
صمغ CMC
صمغ سندروس
صمغ سی ام سی
صمغ عربی
عصاره مخمر
فتالدئید
فراکتوز
فرمات سدیم
فرماریک اسید
فرمالدهید
فرمالین
فرمامید
فرمیک اسید
فرو سولفات آمونیم
فرو سیا نور پتاس
فروکتوز
فریون
فست بلو
فست رد
فست گرین
فسفات آلومینیوم
فسفات آمونیوم
فسفات پتاسیم
فسفات دی هیدروژن 2 آبه
فسفات دی هیدروژن آمونیوم
فسفات دی هیدروژن پتاسیم
فسفات سدیم
فسفات هیدروژن پتاسیم
فسفرو تنگستیک اسید
فسفریل تری کلراید
فسفریک اسید
فسفو مولیبدیک اسید
فسفوتنگستیک اسید
فسفوریل کلراید
فلاسک کشت سلولی
فلز آرسنیک
فلز آهن
فلز سلنیم
فلز کبالت
فلز کروم
فلوئورسین
فلوئورید پتاسیم
فلورسنت برایتنر زیگما
فلورسین
فلورن
فلورن 2 کربالدهید
فلورو گلوسینول
فلوریدریک اسید
فلوکسین بی
فلیم فتومتر کلینیکال
فنانترن
فنانتروکوئینون
فنل
فنل equilibrated
فنل رد
فنل فتالئین
فنوباربیتال
فنیل ایزو تیو سیانات
فنیل ایزو سیانات
فنیل تری اتوکسی سیلان
فنیل متیل سولفونیل فلوراید
فنیل هیدرازین
فنیل هیدرازین کلراید
فهلینگ A
فهلینگ B
فوربول 12 میریستات 13 استات
فورفورال
فورمامید
فوشین
فوشین اسید
فوشین بازیک
فولین
فولین فنل
فولیک اسید
فوماریک اسید
فیبرینیوژن گاوی و پلاسمای خرگوش
فیکساتول بافر 8
قرص DPD
قرص بافر
قرص بوگیر اتوکلاو
قرص فرمالین
قرص فنل رد
قرص کاتالیست پروتئین
قرص کجلدال
قرص کلر
قرص کلر شماره 1 پالین تست
قلع
قند گزیلوز
گاز آرگون
گاز استیلن
گاز اکسیژن
گاز پک A
گاز خلاء
گاز متان (سیلندر)
گاز نیتروژن
گاز نیتروساید
گاز هلیوم
گازپک A
گازپک C
گالاکتوز
گالیک اسید
گامبورگ B5 medium
گایاکول
گریس سیلیکون
گزیلنول اورنج
گزیلوز
گزیلول
گزیلول سیانورل
گلایسین
گلایسین-آنیلین
گلایسین-گلایسین
گلسیرین
گلوتاتیون
گلوتارالدئید
گلوتامین اسید
گلوکز
گلوکز اکسیداز
گلوکز خشک
گلوکونات کلسیم
گلی اگزالیک اسید
گلی کولیک اسید
گلیسرول-2-فسفات
گلیسرین
گلیکوژن
گوگرد
گیمسا
لازین منو هیدروکلراید105700
لانولین
لاکتات کلسیم
لاکتو آلومین فلوکا
لاکتو دانسی متر
لاکتو فنل بلو
لاکتوز
لاکتوفنل کاتن بلو
لاکتیک اسید
لایت گرین
لوگول
لیتیم
لیتیم بروماید
لیتیم تترا بورات
لیتیم هیدروکساید
لیتیم کربنات
لیتیم کلراید
لیزوزیم
لیستین
لینولنیک اسید
مارگارین
مارکانو
مالئیک اسید
مالاشیت گرین
مالامید
مالت اکستراکت
مالتو دکسترین
مالتوز
مالتیتول
مالمید
مالییک انیدرید
مانیتول
ماکروویو داجستیو
مایکونازول
متا نیتروآنیلین
متابی سولفیت سدیم
متازایلن
متافسفریک اسید
متان سولفونیک اسید
متانول
متانول دوتره
متاوانادات سدیم
متیل آمین
متیل آکریل آمید
متیل استات
متیل استو استات
متیل اورانژ
متیل اکریلات
متیل بتا سیکلو دکسترین
متیل بروماید
متیل پارا هیدروکسی بنزوات
متیل پارابن
متیل جاسمونات
متیل رد
متیل سلولز
متیل گرین
متیل متا اکریلات
متیل ویوله
متیل یدید
متیلن بلو
متیلن کلراید
متیلن یلو
متیونین
محلول  پتاسیم کلراید
محلول 3MOL/L kcl
محلول ائوزین جی
محلول استاندارد
محلول سدیم هیدروکساید
محلول شیف
محلول فنل فتالئین
محلول نرمال هگزان
محلول نیترات نقره
محلول هنکس
محلول ویجس
محلول کواکس
محلول یونیورسال
مرکب چین
معرف VP
معرف آلفا نفتول
معرف ارلیچ نیوژن
معرف اریوکروم بلاکT
معرف اکسیداز
معرف ایندول
معرف بارفورد
معرف بایال
معرف رزازورین
معرف سیلوانف
معرف فرویین
معرف فریون
معرف فولین
معرف موروکساید
معرف هانوس
معرف کرومات پتاسیم
معرف کواکس
ملزتیور
ممبران سارتریوس 45/. استریل
منتول
منو سدیم گلوتامات
منو کلرو استیک اسید
منو کلرید ید
منیزیم
منیزیم سیلیکات
منیزیم هیدروکساید
منیزیم کربنات
موراکساید
مورفولین
مورین
مولیبدات آمونیوم
مولیبدات سدیم
مولیبدات سدیم 2 آبه
مولیبدات وانادات
مولیبدن 6 اکسید
مولیبدیک اسید
مولیپدیم کلراید
موم زرد
موم کاربانو
مونو پتاسیم فسفات
مکمل MSRV
میواینوزیتول
میکونازول نیترات
نئو متیلن بلو
نئو متیلن بلو - رنگ
نئوبیوسین سدیم سالت
ناتامایسین
نانو کلی
نایسین
نچرال رد
نرمکن نیکل
نشاسته
نفت
نفتالین
نفتیل استیک اسید
نفتینات کبالت
نمک
نمک راشل
نوا
نوار منیزیم
نیترات آلومینیوم
نیترات آمونیوم
نیترات آهن II
نیترات آهن III
نیترات استرانسیوم
نیترات اسکاندیوم
نیترات اورانیم
نیترات باریم
نیترات بیسموت
نیترات پتاسیم
نیترات جیوه
نیترات جیوه I
نیترات جیوه II
نیترات روی
نیترات سرب
نیترات سریم
نیترات لانتانیوم
نیترات لیتیم
نیترات مس
نیترات منگنز
نیترات منیزیم
نیترات نقره
نیترات نیکل
نیترات کادمیوم
نیترات کبالت
نیترات کبالت II شش آبه
نیترات کلسیم
نیترات یتریوم
نیترو اتان
نیترو بلو تترازولیوم کلراید(NBT)
نیترو بنزن
نیترو پروسید سدیم
نیترو متان
نیتریت سدیم
نیتریلیو تری استیک اسید
نیتریک اسید
نیگروزین
نین هیدرین
نیکل
نیکل کلراید
نیکوتین
نیکوتین آمید
نیکوتینیک اسید
هالامید
هایامین
هپس
هگزا اکو کبالت 2 نیترات
هگزا متازون
هگزا متافسفات
هگزا متیلن تترا آمین
هگزا متیلن دی آمین
هگزا کلرو پلاتین
هگزامین
هگزیل آمین
هماتوکسیلین
هورمون اکسین
هورمون کنیتین
هیالورنیداز
هیپو فسفروز اسید
هیپو فسفیت سدیم
هیپوریک اسید سدیم سالت
هیپوکلریت سدیم
هیدرازوبنزن
هیدرازین
هیدروبرومیک اسید
هیدروفلوریک اسید
هیدرومایسین بی
هیدروکسی آمونیوم کلراید
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
هیدروکسی نفتول بلو
هیدروکسی نفتول بلو 25گرمی
هیدروکسید آلومینیوم
هیدروکسید آمونیوم
هیدروکسید آمونیوم کلراید
هیدروکسید آهن هیدرو کلراید
هیدروکسید استات سرب 2 خشک
هیدروکسید پتاسیم
هیدروکسید سدیم
هیدروکسید لیتیم
هیدروکسید کربنات مس
هیدروکسیل آمونیوم کلراید
هیدروکسیل آمین هیدرو کلراید
هیدروکسیل آمین کلراید
هیدروکلراید اسید
هیدروکینون
هیستامین کلراید
هیومیک اسید
وازلین
وانکومایسین
وانیلین
ونیل استات
ویتامین B1 روش با مارک BSM
ویتامین B12
ویتامین B5 روش با مارک BSM
ویتامین C
ویتامین K1
کائولین
کابون تترا کلراید
کاتالاز
کاتالیزور کجلدال
کادمیوم
کاربازول
کارل فیشر
کارمن
کارکوال وود
کازئین
کافئین
کالچین
کالسمید
کالماگیت
کالکن کربوکسیلیک اسید
کالکو فلوروایت
کالکون
کامفر
کانادابالزام
کانامایسین
کاوولین
کتوکونازول
کراتین
کراتین 40%
کربامویل کولین کلراید
کربن
کربن تترا کلراید
کربن دی سولفیت
کربن دی سولفید
کربن نانوتیوپ
کربنات آمونیوم
کبنات استرانسیوم
کربنات باریم
کربنات باریم 500گرمی
کربنات بیسموت
کربنات پتاسیم
کربنات روی
کربنات سدیم
کربنات سرب II
کربنات مس
کربنات هیدروکسی مس
کربنات کادمیوم
کربنات کلسیم
کربنات کلسیم خوراکی
کربول فوشین
کربوکسی متیل سلولز
کرزول رد
کرزیل ویولت
کرومات آمونیوم
کرومات باریم
کرومات سدیم
کروماتروپ 2R
کرومو تروپ R2
کروموتروپیک اسید
کرومیدوم کلراید
کرومیوم اکساید
کرون اتر
کریستال ویوله
کلرئیدرات هیدروکسیل آمین
کلرال هیدرات
کلرام فنیکل
کلرامفنیکل
کلرامین تی
کلرو استیک اسید
کلرو بنزن
کلرو تری متیل سیلان
کلرور آمونیم
کلرور آمونیوم
کلرور پالادیم
کلرور پتاس
کلرور قلع
کلرور لیتیم
کلرور کلیسم
کلرورسدیم
کلرورهیدرات
کلروژنیک اسید
کلروسولفونیک اسید
کلرید آنتیموان
کلرید آهن
کلرید آهن II
کلرید پلاتین
کلرید جیوه I
کلرید جیوه II
کلرید روی
کلرید سرب
کلرید طلا
کلرید فریک(آهن III)
کلرید قلع
کلرید قلع II
کلرید قلع P.A I
کلرید گلد هیدراته
کلرید لیتیم
کلرید مس
کلرید مس I
کلرید مس II
کلرید منگنز
کلید منیزیم
کلرید منیزیم 6 آبه
کلرید نقره
کلرید نیکل
کلرید کادمیم
کلرید کبالت
کلرید کبالت II
کلرید کروم
کلرید کروم III
کلریدریک اسید
کلریدسدیم
کلسترول
کلسیم
کلسیم استئارات
کلسیم استات
کلسیم اگزالات
کلسیم بروماید
کلسیم پانتوتنات
کلسیم دی هیدروژن فسفات یک آبه
کلسیم هیدروژن فسفات
کلسیم هیدروکساید
کلسیم کلراید
کلشسین
کلوتریمازول
کلودیون
کلورازول بلک
کلیندامایسین
کنگرد
کنیتین
کوئینولین
کوئینین هیدروکلراید
کوایکس (پارا دی متیل آمینو بنزآلدئید)
کوپریزون
کوتریموکسازول
کوجیک اسید
کورکومین
کوماسی برلیانت بلو
کوکونات فتی اسید
کیتوسان
کینولین
یدات سدیم
یدواتان
یدوبوتان
یدوپروپان
یدور پتاسیم
یدور جیوه
یدور روی
یدور سدیم
یدور سرب
یدور مس
یدومتان
یست نیتروژن بیس
یوروپیوم3اکسید